Namami Shamishan Nirvan Roopam Devo Ke Dev Mahadev